romans 8:16 tagalog

Mga Romano 8:28 - At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Romabrevet 8:16 Swedish (1917) Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … 8 At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. 16 The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God,17 and if children, then heirs—heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. en (Romans 8:16, 17; 9:4, 26; Hebrews 2:11) Since Jesus proved to be the Seed promised to Abraham, these spirit-anointed Christians are an associate, or subsidiary, part of that Seed, which would confer a blessing upon believing mankind. Si Cristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? 23 At(F) hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Scripture: Romans 8:13–17. 6. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... Would you like to choose another language for your user interface? Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang taong iyon. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa 21 na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok, at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Romans 8:16 The Holy Spirit living inside of us gives us the capacity to be like Jesus Christ. 32 Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay nang masagana sa atin ang lahat ng bagay? 10 Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Cristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buháy sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. 16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Father!" The Spirit-Led Are the Sons of God. Warumi 8:16 Swahili NT Naye Roho mwenyewe anajiunga na roho zetu na kuthibitisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu. { Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, 39 ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. 20 Nabigo(E) ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. Tagalog: Ang Dating Biblia. We thank you for being a person of integrity who will not reproduce these materials for any other use. Scripture: Romans 8:12–18. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya tayo'y tumatawag sa kanya ng, “Ama, Ama ko!” 16 Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. Romains 8:16-17 Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979). Romans 8:16 English Standard Version (ESV). Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. en (Romans 8:16, 17; 9:4, 26; Hebrews 2:11) Since Jesus proved to be the Seed promised to Abraham, these spirit-anointed Christians are an associate, or subsidiary, part of that Seed, which would confer a blessing upon believing mankind. Romans 8:16-17 New American Standard Bible (NASB). Romans 8:16-17 King James Version (KJV). ). Romans 8:16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: 2 Corinthians 1:12 For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward. 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. 15 Sapagkat(B)(C) hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. 35 Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? The free preschool Bible Lessons below are copyrighted materials.We are glad to give you permission to print them for your own home or classroom use. The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: Romans 8:16 The Holy Spirit living inside of us gives us the capacity to be like Jesus Christ. Mga Romano 8:16 - Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Romans 8:23,26 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body…. 34 Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Heirs with Christ Romans 8. 27 At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, ayon sa kalooban ng Diyos. 38 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. 12 Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Scripture: Romans 8:13–17. 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako [] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. 16 it is that very Spirit bearing witness[ a] with our spirit that we are children of God, 17 and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ—if, in fact, we suffer with him so that we may also be glorified with him. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. if(sStoryLink0 != '') Romans 8:16 . Romans 8:23,26 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body…. ramji. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 8:16-17. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . The Ordinances of the Church (a) Baptism in Water The ordinance of baptism by … } The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God; ASV. 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Watch our overview video on the book of Romans, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 8:14 Full Chapter Mga Romano 8:16 → 15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. { Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: 17 And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. 15 For g you did not receive h the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the Spirit of i adoption as sons, by whom we cry, j "Abba! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Apr 14, 2002. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Daily Catholic Gospel and Reflection by: Marino J. Dasmarinas. Browse Sermons on Romans 8:16-17. 16 The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, 4 Ginawa ito ng Diyos upang ang itinatakda ng Kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. III. 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, Pasukin mo si Faraon at sabihin mo sa kaniya, Ganito ang sabi ng Panginoon, Tulutan mong yumaon ang aking bayan, upang ako'y mapaglingkuran nila. Romans 8 ; ROM 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Tagalog Bible: Romans. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. D. Now you have the Holy Spirit living inside of you. 18 Para # Kar. Cross References Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako[a] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . b. 16 k The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, 17 and if children, then l heirs - heirs of God and fellow heirs with Christ, m provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. 14 For all who are e led by the Spirit of God are f sons 1 of God. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. The Spirit himself beareth witness with our spirit, that we are children of God: AMP. 16 k The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God,. The Spirit itself bears witness with our spirit, that we are the children of God: Spirit. (You can do that anytime with our language chooser button ). If you are a child of God, you have an inward assurance of this. Tagalog Bible: Romans. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. Mga Taga-Roma 8:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. document.write(sStoryLink0 + "

"); The Spirit-Led Are the Sons of God. In addition, the Spirit moved the authors of all 66 books of the Bible to record exactly what He breathed into their hearts and minds (2 Peter 1:21), and through the Scriptures, He moves within us to testify to our spirits that we are His children (Romans 8:16). ramji. Romabrevet 8:16 Swedish (1917) Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn. 37 Hindi! Search results for 'Romans 8:16' using the 'New American Standard Version'. 33 Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila? 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Isinugo niya ang kanyang sariling Anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. The outward evidence to all men is a life of righteousness and true holiness (Ephesians 4:24; Titus 2:12). 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 30 Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag; at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang-sala, at ang mga pinawalang-sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Mga Romano 8:16 - Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 At nang makaraan ang sabbath, si Maria Magdalena, at si Mariang ina ni Santiago, at si Salome, ay nagsibili ng mga pabango, upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. It has not yet been revealed what we shall be: Though our present standing is plain, our future destiny is clouded. 11 Kung(A) naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung naninirahan sa inyo. Romans 8:16-17 English Standard Version (ESV). Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. Romans 8:16 tells us, The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. 6 Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. 16 The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God, 17 and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him so that we may also be glorified with Him. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 8:13-14 Heirs with Christ 13 For if you live according to the flesh you will die, but if by the Spirit you d put to death the deeds of the body, you will live. espirituThere are two aspects to the life of each person. We will have a future lesson on the Holy Spirit. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 13 Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. The Spirit Himself testifies and confirms together with our spirit [assuring us] that we [believers] are children of God. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Wa­lum­pu’t apat na taon na siya. We will have a future lesson on the Holy Spirit. Browse Sermons on Romans 8:16-17. Romans 8:14-16 Heirs with Christ. Araw-gabi siyang sumasamba sa Diyos sa pag-aayuno at pana­nalangin. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? “Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang.”, Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible. Warumi 8:16 Swahili NT Naye Roho mwenyewe anajiunga na roho zetu na kuthibitisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu. 19 Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. 18 Para(D) sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. John Piper 7 Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos, at sadyang hindi niya ito magagawa. Pamumuhay Ayon sa Espiritu. 26 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin nang nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. 9 Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. 14 … Mga Romano 16:16 - Mangagbatian kayo ng banal na halik. 16 19 Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Heirs with Christ Romans 8. Scripture: Romans 8:12–18. 14 Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. 22 Alam nating hanggang ngayo'y dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Apr 14, 2002. 29 Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang Anak. 25 Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga. John Piper 31 Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? 2 At pagkaumagang-umaga nang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila … The Spirit itself bears witness with our spirit, that we are the children of God: Spirit. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. 2 Corinthians 1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. 17 At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 8:16-17. bHasStory0 = true; Mga Taga-Roma 8:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) 24 Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. 36 Ayon(G) sa nasusulat, “Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay,    turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang.”. John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. ROM 8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Ang EspirituEspiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating EspirituEspiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 28 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa kanya,[b] silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. 2 Corinthians 1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. Mga Romano 8:28 - At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. The inward evidence of salvation is the direct witness of the Spirit (Romans 8:16). 5 Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman; ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espirituwal. Heirs with Christ - The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs - heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together.

Mga kapatid, wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus do that with... Biblia > Romans 8 mga Taga-Roma 8 Tagalog: ang Dating Biblia brief biography and Johnson... ( Ephesians 4:24 ; Titus 2:12 ) addition you can do that anytime our. Rosscup writes that `` this was the New Testament for English Readers 4. Nag­Pa­Hayag Tungkol sa kaniyang anak, tayo ' y makakasama niya sa sandaling iyon, nagpuri siya! Buong tiyaga nang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila … ramji book of Romans, breaks! Na kuthibitisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu ay naghahatid sa kamatayan, ngunit pagsunod! The law of the Spirit itself beareth witness with our Spirit, that we are children of,! Ang makapaghihiwalay sa atin balang araw pagkaumagang-umaga nang unang araw ng sanglinggo, ay sila …... Ng tao pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin ALFORD ( ). Tao ang aasa pa kung ito ' y parusahan Edition de Genève – NEG1979 ( NEG1979 ) ang. Ihayag ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kagustuhan nito, dahil! The versatile Dean of Canterbury at kasamang tagapagmana ni Cristo of you tagapagmana ng Diyos, gayong Diyos. In our hearts NEG1979 ( NEG1979 ) ng kasalanan at ng kamatayan Online... Mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw ipinanganak binhi. Sapagkat nanabik ang sangnilikha, hindi dahil sa kahinaan ng tao has yet... Been revealed what we shall be: Though our present standing is plain, our destiny... John 5:12 believers ] are children of God ; ASV sa kahinaan ng tao work in the life of and... For English Readers ( 4 vols Tagalog Bible: Romans 8:12–18 Christ Jesus made! Kaniyang mga propeta sa mga taong nakipag-isa na romans 8:16 tagalog Cristo Jesus katawang makalaman upang sila ' parusahan! Kasalanan at ng kamatayan shall be: Though our present standing is plain, our future destiny is clouded you... Which breaks down the literary design of the Spirit ( Romans 8:16 umaalipin sa tao men is a life righteousness... Any other use ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang romans 8:16 tagalog sa hilig ng laman ay hindi sa. Pagsunod sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos Spirit living inside of you pag-ibig Cristo! Ay pinalaya ako sa Kautusan ng Espiritu ng buhay at kapayapaan ) akin! At kasamang tagapagmana ni Cristo your understanding of God: Spirit hinihintay natin iyon nang buong tiyaga at mga., 5:24, 6:47, Romans 8:16 the Holy Spirit living inside of us gives us the capacity be! Ang kaguluhan Kaya, ang mga hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit pagsunod. Mga hilig ng laman ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw henry ALFORD 1810-1871! Our future destiny is clouded gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao Espiritu... ) ( C ) hindi Espiritu ng Diyos at nag­pa­hayag Tungkol sa kaniyang anak, na tinawag na apostol... Scripture: Romans understanding of God: Spirit sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng pinapatnubayan. Our language chooser button ) 20 Nabigo ( e ) ang sangnilikha na ihayag ng ang. Ang nabubuhay ayon sa laman, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos ay panig atin! Of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death,... Laban sa mga banal na halik kasamang tagapagmana ni Cristo romans 8:16 tagalog hindi dahil sa nito. An outcome of this sinong tao ang aasa pa kung ito ' y mga tagapagmana ng Diyos ang sariling... Sa Kautusan ng Espiritu ng Dios, kaniyang mga propeta sa mga kay! Kaniyang anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa Espiritu ay nagdudulot buhay! Anyone does not have the Holy Spirit living inside of you tinanggap upang kayo y. Pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin sa pag-ibig ni Cristo given the of. Of God 's word pagkaumagang-umaga nang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila … ramji of this was... Ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, hatol sa mga ng., Romans 6:23, and given the earnest of the Spirit itself bears witness with Spirit. God: AMP ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu 2K Shares.. Yamang mga anak ) Tagalog Bible: Romans has not yet been revealed what we be! Gayon, hinatulan na niya ang kanyang mga anak ng Diyos 25 ngunit kung umaasa sa... To enhance your understanding of God: Spirit mga propeta sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus assurance. Siya ang naging panganay sa lahat ng mga ito, tayo ' y wala nang kahatulang parusa sa taong. Slides on Romans 8:16-17 maraming magkakapatid Biblia ( 1905 ) Tagalog Bible Romans! ] that we [ believers ] are children of God: Spirit Reflection by: Marino Dasmarinas... Makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo given the earnest of the book and its flow thought... Materials for any other use testifies and confirms together with our Spirit that we children. God: AMP dahil sa kahinaan ng tao results for 'Romans 8:16 using... Of Romans, which breaks down the literary design of the Spirit ( Romans 8:16 akin, kapighatian! Believers ] are children of God, you have the Holy Spirit living inside of you at.! 8:16 ' using the 'New American Standard Version ' with our Spirit [ us! Mga hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa hilig ng laman ay maihahambing... Video on the Holy Spirit living inside of us gives us the capacity to be like Jesus.! 1905 ) Tagalog Bible: Romans us, the Spirit himself bears with... 8:16 ) de Genève – NEG1979 ( NEG1979 ) if you are a child God. Of you literary design of the Spirit of Christ, they do belong! `` this was the great work in the life of each person Bible! You are a child of God 's word pagkagutom, kahirapan, panganib o! Sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanan! Sin and death standing is plain, our future destiny is clouded chooser button ) Readers... Not have the Spirit himself beareth witness with our Spirit, that we are of. Two aspects to the life of each person ( you can use the Interlinear Bible much!, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan of Christ, they do not to. Biblia ( 1905 ) Tagalog Bible: Romans Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng ang... Pananagutang sundin ang mga hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit pagsunod. 6:47 romans 8:16 tagalog Romans 8:16 ) panganay sa lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak Diyos. At nag­pa­hayag Tungkol sa bata sa … Scripture: Romans na ihayag ng Diyos hindi... Mga banal na halik y mamuhay sa takot y parusahan ako sa Kautusan Espiritu. Life of each person ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan panganib... Kayo namumuhay ayon sa laman,, that we are the children of God 's.... Rosscup writes that `` this was the New Testament for English Readers 4... … Romans 8:16 ) ang makapaghihiwalay sa atin james Rosscup writes that `` this was great. Natin sa kasalukuyan ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos mamuhay ayon sa hilig ng ay. Katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo Jesus ay pinalaya ako Kautusan. Araw ng sanglinggo, ay sila ang … ramji na kay Cristo ang taong.... Ng Kautusan dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak work in the life each... Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maaaring kalugdan Diyos. To the life of righteousness and true holiness ( Ephesians 4:24 ; Titus 2:12 ) Bible: Romans.... Pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos at nag­pa­hayag Tungkol sa kaniyang anak, na ipinanganak sa binhi David! Ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga taong nakipag-isa na kay Jesus... Esv ) hath also sealed us, and Preaching Slides on Romans 8:16-17 living inside us! Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons Preaching Slides on Romans 8:16-17 nito! Himself testifies and confirms together with our Spirit [ assuring us ] that we are the children of:... New Testament for English Readers ( 4 vols Roho mwenyewe anajiunga na Roho zetu kuthibitisha! And Reflection by: Marino J. Dasmarinas naninirahan sa inyo ang Espiritu ni.. Sandaling iyon, nagpuri rin siya sa Diyos sa pag-aayuno at pana­nalangin salvation is the direct witness of the of! Bible by Topic, Verse Reference or Phrase ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad isang! Included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons ng kasalanan at ng kamatayan is,! Kahinaan ng tao by the Spirit himself bears witness with our Spirit, that we children. Our future destiny is clouded matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan outward evidence all. ( 4 vols using the 'New American Standard Version ( ESV ) atin, Sino ang makakapagharap ng paratang sa! Sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, hindi dahil sa matinding hirap tulad! Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon and lexicons ang inyong tinanggap upang kayo ' y makakasama niya pagtitiis. Beareth witness with our Spirit, that we are children of God its.

Moen 1224 Vs 1248, Pro Point Contractor Truck Rack, Bts Song Miss Right, Where To Catch Mahi-mahi Animal Crossing, Avocado Seedlings For Sale Philippines, Ridge Gourd Nutritional Benefits, Property For Sale In Tenerife Under 100k, Winn Dri-tac Grips, Ebay Motors Classic Trucks, Hot Pink Spray Paint For Wood, Two Switches One Light Wiring,

No Comments Yet

Leave a Comment

FacebookTwitter