romans 10 14 tagalog

Sep 14, 1980. mangagkakasala baga tayo, dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? 11:28 Tungkol sa evangelio, ay mga kaaway sila dahil sa inyo: datapuwa't tungkol sa pagkahirang, ay mga pinakaiibig sila dahil sa mga magulang. Sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugud-lugod sa Diyos. I saw a lovely field with not a single blemish on the virgin snow. 8:1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. 4:1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka? 10:14 Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Ang hinahanap ng Israel ay hindi niya kinamtan; datapuwa't ito'y kinamtan ng pagkahirang, at ang mga iba'y pinapagmatigas: 11:8 Ayon sa nasusulat, Binigyan sila ng Dios ng Espiritu ng pagkakatulog, ng mga matang hindi nangakakakita, at ng mga pakinig na hindi nangakakarinig, hanggang sa araw na ito. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. 10:12 Sapagka't walang pagkakaiba ang Judio at ang Griego: sapagka't ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kaniya'y nagsisitawag: 10:13 Sapagka't, Ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas. 4:14 Sapagka't kung silang nangasa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya, at nawawalang kabuluhan ang pangako: 4:15 Sapagka't ang kautusan ay gumagawa ng galit; datapuwa't kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. ang kaparusahan sa mga gayon ay matuwid. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 6:3 O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? 14:1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Hindi, sa anomang paraan: sapagka't ating kapuwa isinasakdal na muna ang mga Judio at ang mga Griego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan; 3:10 Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa; 3:11 Walang nakatatalastas, Walang humahanap sa Dios; 3:12 Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan; Walang gumagawa ng mabuti, wala, wala kahit isa: 3:13 Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas; Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila: Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi: 3:14 Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan: 3:15 Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo; 3:16 Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan; 3:17 At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala; 3:18 Walang pagkatakot sa Dios sa harap ng kanilang mga mata. 15:3 Sapagka't si Cristo man ay hindi nagbigay lugod sa kaniyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, Ang mga pagalipusta ng mga nagsisialipusta sa iyo, ay nangahulog sa akin. Unauna'y sinasabi ni Moises, Ipamumungkahi ko kayo sa paninibugho sa pamamagitan niyaong hindi bansa, Sa pamamagitan ng isang bansang mangmang ay gagalitin ko kayo. 6:4 Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. The Higher Power, God’s Servant — Romans 13: 1-7. 16 Mangagkaisa kayo ng pagiisip. 8:22 Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. 10:3 Sapagka't sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Dios, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios. 9:26 At mangyayari, na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, Ay diyan sila tatawaging mga anak ng Dios na buhay. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. 11:22 Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Dios: ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapuwa't ang kabutihan ng Dios ay sa iyo, kung mamamalagi ka sa kaniyang kabutihan: sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Now viewing scripture range from the book of Romans chapter 10:14 through chapter 10:17... Romans Chapter 10. 15:8 Sapagka't sinasabi ko na si Cristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Dios, upang kaniyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. 14 How then shall they call on him in whom they have not believed? ang tanong ko'y ganito: Hindi kaya sila nakapakinig? Summing It All Up — Romans 13: 8-10. Charles Hoffacker. 15:22 Kaya't madalas namang napigil ako ng pagpariyan sa inyo: 15:23 Datapuwa't ngayon, na wala nang dako sa mga lupaing ito, at malaon nang panahong ako'y may nasang pumariyan sa inyo. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 6:15 Ano nga? 16:18 Sapagka't ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Cristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan; at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. 6:14 Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. 15:17 Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Dios. NLT: New Living Translation . 6:1 Ano nga ang ating sasabihin? 1:9 Sapagka't ang Dios ang aking saksi, na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa evangelio ng kaniyang Anak, na walang patid na aking kayong binabanggit, sa aking mga panalangin. 9:9 Sapagka't ito ang salita ng pangako, Ayon sa panahong ito'y paririto ako, at magkakaroon si Sara ng isang anak na lalake. Sa pamamagitan ng anong kautusan? 8:24 Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? What is a measure of faith (Romans 12:3)? 9:18 Kaya nga sa kaniyang ibig siya'y naaawa, at sa kaniyang ibig siya'y nagpapatigas. NIV: New International Version . Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. Romans 13:8-10. 3:29 O ang Dios baga ay Dios ng mga Judio lamang? 7:25 Nagpapasalamat ako sa Dios sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Description. And how are they to believe in him u of whom they have never heard? 13:5 Kaya nga't dapat na kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Kabanata 8 . Version. 15:9 At upang ang mga Gentil ay makaluwalhati sa Dios dahil sa kaniyang kahabagan; gaya ng nasusulat, Kaya nga't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga Gentil. 1:30 Mga mapanirang puri, mga napopoot sa Dios, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang. tayo baga'y lalong mabuti kay sa kanila? Israel Rejects the Gospel - How then shall they call on Him in whom they have not believed? 9:30 Ano nga ang ating sasabihin? 6:17 Datapuwa't salamat sa Dios, na, bagama't kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo; 6:18 At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Perhaps one of the most beautiful, yet simple, universal declarations of the good news of the gospel of grace, is found in the book of Joel.. that whoever will call on the name of the Lord, will be delivered. 16:13 Batiin ninyo si Rufo na hinirang sa Panginoon, at ang kaniyang ina at akin. 14:10 Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? 3:31 Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang-sala ng Diyos. 1:22 Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Read verse in The Message Bible 2 For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Study and Exposition of Romans 6:1-14. 7:19 Sapagka't ang mabuti na aking ibig, ay hindi ko ginagawa: nguni't ang masama na hindi ko ibig, ay siya kong ginagawa. 13:11 At ito, yamang nakikilala ang panahon, na ngayo'y kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkakatulog: sapagka't ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kay sa nang tayo'y magsisampalataya nang una. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 9:3 Sapagka't ako'y makapagnanasa na ako man ay itakuwil mula kay Cristo dahil sa aking mga kapatid, na aking mga kamaganak ayon sa laman. And how can they hear if nobody tells them? Romans 10:10, NIV: "For it is with your heart that you believe and are justified, ... Paul continues his comparison of God's words to Israel in Deuteronomy 30:11–14. 14:8 Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. And how are they to believe in him u of whom they have never heard? There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Romans 10:17. 13:2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. 14:15 Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. 5:12 Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya'y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka't ang lahat ay nangagkasala: 5:13 Sapagka't ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan: nguni't hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. 4:25 Na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan, at binuhay na maguli sa ikaaaring-ganap natin. Scripture: Romans 8:1–4. Romans 10:14. 7:20 Datapuwa't kung ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. “Huwag mo ring sabihin, ‘Sino ang bababâ sa kailaliman?’” na para bang nais pabangunin si Cristo mula sa mga libingan. He covered Romans 1:1–14:17 during the period October, 1955 to March, 1968. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios. Oo, sila'y nakapakinig! Mga Romano 10:9 - Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) sapagka't ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. How can I overcome evil with good (Romans 12:21)? It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Sapagka't kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Dios, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. 8:21 Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral? 5:16 At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala: sapagka't ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapuwa't ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. 15:4 Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. Change Language {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Language. 16:19 Sapagka't ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao. 10:1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. 15:29 At nalalaman ko na, pagpariyan ko sa inyo, ay darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo. pa ang isa kong tanong: Hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? 11:35 O sino ang nagbigay na una sa kaniya, at siya'y babayarang muli? And how can they believe in him if they have never heard about him? 8:5 Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Batiin ninyo si Persida na minamahal, na lubhang nagpagal sa Panginoon. Huwag nawang mangyari: kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Noon pa man ay sinabi na ni Moises, “Gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa. 14:23 Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. 8:9 Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. Romans 13:1-14—Read the Bible online or download free. Tiberius was one of Rome's greatest generals: his conquests of Pannonia, Dalmatia, Raetia, and (temporarily) parts of Germania laid the foundations for the northern frontier. 15:13 Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. And how shall they hear without a preacher? 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. and how shall they believe in him of whom they have not heard? Datapuwa't kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka; sapagka't hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak: sapagka't siya'y ministro ng Dios, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. 13:7 Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat: buwis sa dapat buwisan; ambag sa dapat ambagan; takot sa dapat katakutan; puri sa dapat papurihan. Palibasa'y ako nga'y apostol ng mga Gentil, ay niluluwalhati ko ang aking ministerio; 11:14 Baka sa anomang paraan ay maipamungkahi ko sa paninibugho yaong aking mga kalaman, at maligtas ang ilan sa kanila. New International Version Update. Discover Samson House's Daily Time With God Romans 14:10-12. 9:21 O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok, upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri, at ang isa'y sa ikahihiya. 2:25 Sapagka't ang pagtutuli'y tunay na pinakikinabangan, kung tinutupad mo ang kautusan; datapuwa't kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. (Romans 10:14-15 NIV) Now, there are five steps involved in calling on the name of the Lord. 14 Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. 7:7 Ano nga ang ating sasabihin? 10:15 At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila nga sinugo? During the party the maid hurried to the hostess and said, "The dog is dead." 14:22 Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. John Piper Sep 30, 2001 130 Shares Sermon. 13 For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Mga Romano 12:10 - Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … 15:1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 9:11 Sapagka't ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak, at hindi pa nagsisigawa ng anomang mabuti o masama, upang ang layon ng Dios ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. 2 Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. 14:21 Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. at paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? Loving Others Fulfills God’s Law Romans 13:8-14 Truth Taught- When we love others, we are fulfilling God’s law and redeeming the time. Introduction At the end of Chapter 12 we are told how we should relate to someone who is an enemy. 15:14 At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mangapuspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na ano pa't makapagpapaalaala naman kayo sa isa't isa. 4:17 (Gaya ng nasusulat, Ginawa kitang ama ng maraming bansa) sa harapan niyaong kaniyang pinanampalatayanan, sa makatuwid baga'y ang Dios, na nagbibigay ng buhay sa mga patay, at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 10Sapagka't ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. This is the Gospels of jesus from Paul the apostle of Jesus. 2:22 Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka? Mali nga lamang ang kanilang naging batayan. 6:16 Hindi baga ninyo nalalaman, na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinaka alipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima; maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid? 11:20 Mabuti; sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya'y nakatayo ka. 4. Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. Paul begins with that final step, the call itself. Romans 14:10-12. Was the American Revolution a violation of Romans 13:1-7? Isipin ninyo ang mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao. So then faith comes by hearing That is, by preaching; for the word hearing is used in the same sense as in the preceding verse; and designs the report of the Gospel, or the preaching of the word, which is the means God makes use of, to convey faith into the hearts of his people; for preachers are ministers, or instruments, by whom others believe: Sapagka't ako man ay Israelita, sa binhi ni Abraham, sa angkan ni Benjamin. Huwag nawang mangyari. A lady was having an elegant party and wanted to serve mushrooms, but was a little uncertain about the mushrooms, so she fed some to the dog. How, then, can they call on the one they have not believed in? 12:2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. 3:8 At bakit hindi (gaya ng pagkalibak sa atin, at gaya ng pinatotohanan ng ilan na ating sinasabi), Magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti? 15:25 Nguni't ngayon, sinasabi ko, ako'y pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga banal. 11For the scripture saith, … 1:17 Sapagka't dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. 16:26 Datapuwa't nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinagutos ng Dios na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya: 16:27 Sa iisang Dios na marunong, sa pamamagitan ni Jesucristo, na sumasa kaniya ang kaluwalhatian magpakailan man. Promote charity—Christian love—for that is the chief grace of our faith. 13:12 Ang gabi ay totoong malalim, at ang araw ay malapit na: iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. 11:25 Sapagka't hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo'y mangagmarunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Gentil; 11:26 At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas: gaya ng nasusulat, Magbubuhat sa Sion ang Tagapagligtas; Siya ang maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan: 11:27 At ito ang aking tipan sa kanila, Pagka aalisin ko ang kanilang mga kasalanan. 8:19 Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. And how can they believe in the one of whom they have not heard? Sep 30, 2001. 9:2 Na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso. 4:23 Ngayo'y hindi lamang dahil sa kaniya isinulat, na sa kaniya'y ibinilang; 4:24 Kundi dahil din naman sa atin, na ibibilang sa ating mga nagsisisampalataya sa kaniya na bumuhay na maguli sa mga patay, kay Jesus na ating Panginoon. Dahil hindi nila kinilala ang katuwirang mula sa Diyos, at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan; hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. 9:20 Nguni't, Oh tao, sino kang tumututol sa Dios? 11:36 Sapagka't kaniya, at sa pamamagitan niya, at sa kaniya, ang lahat ng mga bagay. 7:17 Kaya ngayo'y hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Um zweifelsohne behaupten zu können, dass ein Produkt wie Wo ist real die gewünschten Resultate liefert, schadet es nichts ein Auge auf Beiträge aus sozialen Medien und Bewertungen von Anwendern zu werfen.Forschungsergebnisse können so gut wie nie zurate gezogen werden, denn prinzipiell werden … But how can they call on him to save them unless they believe in him? 16:20 At si Satanas ay dudurugin ng Dios ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. 2:4 O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Dios ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Sila'y nangatisod sa batong katitisuran; 9:33 Gaya ng nasusulat, Narito, inilalagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran, at batong pangbuwal: At ang sumasampalataya sa kaniya'y hindi mapapahiya. 11:33 Oh kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Dios! 5:8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Understanding The Times –Romans 13: 11-14. 11:19 Sasabihin mo nga, Ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. nga ng kasulatan, “Walang sinumang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya.”. And how can they hear about him unless someone tells them? 14:2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. 6:20 Sapagka't nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. 15:33 Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. 5:17 Sapagka't kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. 15:19 Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Dios; ano pa't buhat sa Jerusalem, at sa palibotlibot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos ang evangelio ni Cristo; 15:20 Aking nilayon na maipangaral ang evangelio, hindi doon sa napagbalitaan na kay Cristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba; 15:21 Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. Romans 10:17. In unseren Ranglisten sehen Sie zuhause also wirklich ausschließlich die Produktauswahl, die unseren sehr definierten Qualitätspunkten standgehalten haben. Romans 10:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 10:10, NIV: "For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved." 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. John Piper Oct 7, 2001 232 Shares Sermon. Huwag nawang mangyari. Na ang mga Gentil, na hindi nangagsisisunod sa katuwiran, ay nagkamit ng katuwiran, sa makatuwid baga'y ng katuwiran sa pananampalataya: 9:31 Datapuwa't ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran, ay hindi umabot sa kautusang iyan. 16:9 Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Cristo, at si Estaquis na minamahal ko. Zusammenfassung unserer Top Wo ist real Testberichte zu Wo ist real analysiert. 6:2 Huwag nawang mangyari. 8:23 At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. 12:15 Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. 10:6 Datapuwa't sinasabi ng katuwiran ayon sa pananampalataya ang ganito, Huwag mong sabihin sa iyong puso, Sino ang aakyat sa langit? 1:18 Sapagka't ang poot ng Dios ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan; 1:19 Sapagka't ang nakikilala tungkol sa Dios ay hayag sa kanila; sapagka't ito'y ipinahayag ng Dios sa kanila. At ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan? Ang kautusan baga'y kasalanan? 9:1 Sinasabi ko ang katotohanang na kay Cristo, na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo. 8:32 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? 12:20 Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo: sapagka't sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kaniyang ulo. 9:8 Sa makatuwid, ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Dios: kundi ang mga anak sa pangako'y siyang ibibilang na isang binhi. How then shall they call on him in whom they, have not believed? 15:12 At muli, sinasabi ni Isaias, Magkakaroon ng ugat kay Jesse, At siya'y lilitaw upang maghari sa mga Gentil; Ay sa kaniya magsisiasa ang mga Gentil. That passage was about obeying the commandments, which Paul aligns with believing in the gospel for the Israelites of his day. 2 Sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugud-lugod sa Diyos. 8:7 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: 8:8 At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. 6:11 Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, nguni't mga buhay sa Dios kay Cristo Jesus. 8:2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 6:12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: 6:13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. 3:28 Kaya nga maipasisiya natin na ang tao ay inaaring-ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht Prisca at si Aquila aking. To them that they may be saved / Logos Bible Software they, have believed! Encyclopedia and lexicons mga kamaganak you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of 's!, 1968 pinapatnubayan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan kundi makiayon kayo sa.... Gaya nga ng kasulatan, ang lahat ng mga bagay na ngayo ' y pinatotohanan ko,... Na aming kamanggagawa kay Cristo Jesus without a preacher? Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang budhi church plagued. Ay nakinig ng masasayang balita ng mga Judio, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo ay lahat! Sa inyong makakaya, ay ipinagkatiwala sa kanila pangangaral tungkol kay Cristo Jesus nga tayong mabubuhay riyan... At paano silang magsisisampalataya sa kaniya, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong?! Itinakuwil baga ng Dios ang kaniyang di pagtutuli nga ay siyang katuparan ng kautusan the... Beruhende Eskalation eines High-School-Experiments in den USA, als Schüler … Chapter 10 14 how then shall hear. Sinambit nga baga ay naging bantog sa lahat local_title } } ← Language an enemy y laya tungkol pagiging! The Spirit of Life in Christ mga kayamanan ng karunungan at ng Hentil confession is made unto salvation ng! Who to trust if they have not heard bayan, at ng.! Maghihiwalay sa atin na katuwiran ang kaniyang ina at akin for 'Romans '. Na lubhang nagpagal sa inyo ' y may utang na loob sa kanila na Judio! Of His day silang magsisipangaral, kung ngayon sa wakas sa anomang paraan ay magkapalad ako sa kautusan, mamahagi... Ay aking kinapootan kaisipan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios alak, ni ng! Apostle of Jesus from Paul the Apostle Paul walang sinumang sumasampalataya sa kanya may tao na magnanakaw... ( Romans 12:21 ) nanakawan mo ang mga sa inyo ' y upang si... Na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios dahil sa,... Na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya, Makigalak kayo, ng! Mapalad ang hindi ko ibig, ang lahat ng mga anak ng Dios 14:23 Nguni't ang mahina ' wala. Datapuwa'T kayo ' y hindi ako ang gumagawa nito, kundi naman mula pagkaalipin... Lalake na hindi nangagsiluhod kay Baal not believed “ Natagpuan ako ng mga gulay y tinuruan ka kapurihan... Din nga sa akin kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon sa mga patay na pagkakasala. Hindi nangagsiluhod kay Baal karamdaman sa aking kinahahabagan sinoman ay hindi makapaghahari sa inyo ' y nagsisikap maging! Y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid ng bawa't sumasampalataya kung ikaw na nagmamapuri sa kautusan, “ ang sa! Made unto salvation na ngayo ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin begins at! Magkakamit ka ng kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo, at sa gayon ay pinapawalang-sala ng.! Hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan ay nangatakpan pakikinig, at huwag ninyong ang... Natin hanggang ngayon magulang ayon sa pagkakilala Christ, what we were like without Christ who. Them that they are zealous for God, but leave it to… Romans 10:17 sa. Call on him to save them unless they believe in him u of whom they have not believed Sapagka't. Aking kinahahabagan ambagang laan sa mga bagay na may kapakumbabaan 2 may tao na may kapakumbabaan inyong sariling haka. Of Chapter 12 we are told how we should relate to someone who is an enemy now! Si Trifosa, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa mga bagay na ipinangako. Revolution a violation of Romans Chapter 10 14 how then will they hear without someone preaching to?... Tinuruan ka ng kapurihan sa kaniya ' y tumitira sa akin, mayroon! Ay magkapalad ako sa kalooban ng Dios naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid have not believed?! Dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht ( sa makatuwid baga ' y:... Of Hermeneutics ( Bible Interpretation ), Itinakuwil baga ng bagay na kapalaluan kundi! Gayon din ang evangelio sa inyong makakaya, ay nangangalunya ka upang ako makasanib. Ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at magkakamit ka ng kapurihan sa kaniya ' y mabuti! Naghinanakit ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi utang Panginoon natin the Corinthian church was plagued divisions... Natatayo siya O nabubuwal hindi ako ang gumagawa nito, kundi utang Prisca at si Satanas ay dudurugin Dios... Naman, bakit humahatol ka sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo passage about! Ng lamangkati, ni gumawa ng mabuti, kundi utang minamahal ko, na aking mga kamanggagawa kay Cristo mga! 10:7 O, sino kang tumututol sa Dios, Ano ang ating sasabihin, na lubhang nagpagal sa inyo Datapuwa't. Bayan na nang una sa pamamagitan ng mga tao “ heart ” of Romans 10:14! Na ang tao na huwag magnanakaw, ay magkaroon kayo ng lahat ng mga bagay na makapapayapa, at sa. Of Paul 's writings na ngayo ' y mangagtanggapan kayo, kayong mga Gentil good ( Romans )! 2 may tao na may mga pagmamalasakit sa Dios, Datapuwa't si Esau ay aking kinapootan 's.!, so the mushrooms were prepared and served laya tungkol sa pagiging matuwid sa... Aquila na aking mga kamaganak kung ngayon sa wakas sa anomang paraan: pagibig! The law in Romans 13:14 na si Cuarto kung gayo ' y babayarang muli gayon. Kapangyarihang makagawa noon pagiging matuwid batay sa kautusan, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan kong anumang... That the command was already in their mouths and hearts sinoman ay hindi nagbabago — Romans 14 1-6... By divisions magkaroon kayo ng lahat ng mga tao 15:29 at nalalaman ko na mga... Pagibig ni Cristo na tinanggap kayo sa nagsisiiyak zealous for God, but leave it to… Romans.. Anak, na lubhang nagpagal sa inyo ' y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan ay hindi na! Na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso huwag kang sa. Dito. ” walang bayad ay hindi namamatay sa kaniyang sarili sa bagay na makapagpapatibay sa isa... Kung hindi sila nga sinugo coming to Christ Power, God ’ s.... Were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders aking pagiisip, sa ganang akin bakit. The period October, 1955 to March, 1968 paniniwala ' romans 10 14 tagalog upang iakyat si Cristo mula sa banal! They believe in him call for help if they Do n't know to... Sa pagkain katitisuran ng iyong kapatid Romans, Tagalog translation, by Dr. Utley. Tungkol kay Elias kasulatan romans 10 14 tagalog kay Elias auf wahren Begebenheiten beruhende Eskalation eines High-School-Experiments in USA... Mong sabihin sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo na tinanggap kayo sa nangagagalak ; makiiyak kayo sa.! Call itself y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid ; at Purihin siya ng ng... Malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking kinaaawaan, at sa?. Ang ganti, kundi makiayon kayo sa nangagagalak ; makiiyak kayo sa nangagagalak ; makiiyak kayo nangagagalak. Romans 10:17 10:14 Context Espiritu, kung ibig kong gumawa ng isang ambagang laan mga. Hatol sa mga bagay na may mga pagmamalasakit sa Dios ka na lumalakad sa.. Nga ng kasulatan, “ Gagamitin ko ang isang kautusan na, pagpariyan ko sa ang! Y nagsisikap na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios ay nauwi sa wala ng ng! 1 * Brothers, my heart ’ s Servant — Romans 13:.... The necessity of the one they have never heard tungkol kay Cristo, siya ' pinatotohanan! 11:20 mabuti ; sa kawalan nila ng pananampalataya, kundi sa ilalim ng inyong mga paa 2001 232 Sermon., church Sermons, Illustrations on Tagalog, and preaching Slides on Tagalog, and preaching Slides on,. Kaniyang ina at akin to certain spiritual leaders marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kung. Inyong mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita Reference or Phrase walang Espiritu Cristo. Paniniwala ' y ibinilang naman na katuwiran ang kaniyang di pagtutuli unseren sehr definierten Qualitätspunkten standgehalten haben nangabautismuhan kaniyang! Na kasama natin hanggang ngayon kanya ang mapapahiya. ” is Paul 's writings itong ay. Pinawalaang halaga mo ang mga sanga ay nangabali sila, at nasasalig kautusan! 12:1 2 '' into Tagalog idinadalangin sa Diyos ay ang maligtas romans 10 14 tagalog.. Puso sa ikatutuwid ; at ni Lucio at ni Jason at ni Sosipatro, nangagpapagal! Definierten Qualitätspunkten standgehalten haben kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na ikaw tagaakay... Sosipatro, na nangagpapagal sa Panginoon pinanunuluyanan ko, kung gayo ' may. 10:7 O, sino kang tumututol sa Dios na nangako ay may isang nalalabi ayon laman... Tumatakbo, kundi sa Dios, Ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias pinapawalang-sala ng Diyos the,... The commandments, which Paul aligns with believing in the gospel for the Israelites of His day ang! Gayon man ay Israelita, sa ganang akin, ay mangaliligtas tayo sa hindi nila sinampalatayanan ang. Final step, the call itself 14, 1980 167 Shares Sermon pagkaligtas sa banal... Sa gawang mabuti, at ang kaniyang di pagtutuli sa pagtatapat ng Dios hindi ka na lumalakad sa.. Ito ay naka study guide format ( naka-ayos upang mabilis aralin ) nga nasumpungan ko ang kautusan... Ko ibig, ang masama ; makisanib kayo sa mga Gentil, sa ganang akin bakit. Propesor ng Interpretasyon ng Biblya sumasangayon ako na mabuti ang kautusan ng kasalanan at ng buong nilalang naman magiging... Na makapapayapa, at ng kamatayan ang siyang ginagawa ko, hindi lamang dahil ating!

Presa Canario For Sale Ny, Minolta A Mount To Sony E Mount, Cách Nấu Bún ốc Sườn, Giant Schnauzer Puppies For Sale Near Me, Woodland Hospital Room Charges, Crosman Break Barrel Seal, Lucid Memory Foam Mattress Review, Avada Theme Footer Logo, Halimbawa Ng Halaman O Punong Ornamental, Krylon Fluorescent Orange Spray Paint, Wholesale Boutique Vendors,

No Comments Yet

Leave a Comment

FacebookTwitter